ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites

 
Poaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 96 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Andropogon chinensis (Nees) Merr.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon chinensis
Andropogon chinensis
Andropogon chinensis
Andropogon chinensis

Andropogon distachyos L.

 
Poaceae 54 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos

Andropogon gabonensis Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon gabonensis

Andropogon leucostachyus Kunth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon leucostachyus

Andropogon schirensis Hochst. ex A. Rich.

 
Poaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis

Anisantha diandra (Roth) Tutin

 
Poaceae 12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Aristida barbicollis Trin. & Rupr.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aristida barbicollis
Aristida barbicollis

Aristida funiculata Trin. & Rupr.

 
Poaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida funiculata
Aristida funiculata
Aristida funiculata
Aristida funiculata

Aristida kenyensis Henrard

 
Poaceae 24 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino

 
Poaceae 38 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus

Arthraxon lancifolius (Trin.) Hochst.

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Arthraxon lancifolius
Arthraxon lancifolius
Arthraxon lancifolius
Arthraxon lancifolius

Arundinella nepalensis Trin. LC

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Arundinella nepalensis
Arundinella nepalensis
Arundinella nepalensis
Arundinella nepalensis

Arundo donax L. LC

 
Poaceae 2,355 1,824 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. LC

കാളപ്പുല്ല്
Poaceae 27 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 77 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris

Brachiaria decumbens Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria decumbens

Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. LC

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria humidicola
Brachiaria humidicola

Brachiaria lachnantha (Hochst.) Stapf

 
Poaceae 92 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha

Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf

 
Poaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria mutica
Brachiaria mutica

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria plantaginea

Brachiaria ramosa (L.) Stapf LC

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa

Brachiaria semiundulata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria semiundulata
Brachiaria semiundulata
Brachiaria semiundulata

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,590 1,324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza minor L.

 
Poaceae 276 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

 
Poaceae 1,976 1,466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos

Cenchrus biflorus Roxb.

 
Poaceae 54 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus

Cenchrus ciliaris L. LC

 
Poaceae 324 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris
Cenchrus ciliaris
Cenchrus ciliaris
Cenchrus ciliaris

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone LC

 
Poaceae 57 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus
Cenchrus clandestinus
Cenchrus clandestinus
Cenchrus clandestinus

Cenchrus echinatus L. LC

 
Poaceae 100 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Cenchrus hordeoides (Lam.) Morrone LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cenchrus hordeoides

Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone LC

 
Poaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus macrourus
Cenchrus macrourus
Cenchrus macrourus
Cenchrus macrourus

Cenchrus massaicus (Stapf) Morrone DD

 
Poaceae 47 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus massaicus
Cenchrus massaicus
Cenchrus massaicus
Cenchrus massaicus

Cenchrus mezianus (Leeke) Morrone LC

 
Poaceae 134 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus mezianus
Cenchrus mezianus
Cenchrus mezianus
Cenchrus mezianus

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone LC

 
Poaceae 216 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus purpureus
Cenchrus purpureus
Cenchrus purpureus
Cenchrus purpureus

Cenchrus spicatus (L.) Cav.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus spicatus
Cenchrus spicatus
Cenchrus spicatus
Cenchrus spicatus

Cenchrus spinifex Cav.

 
Poaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus spinifex
Cenchrus spinifex
Cenchrus spinifex
Cenchrus spinifex

Cenchrus squamulatus (Fresen.) Morrone DD

 
Poaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus squamulatus
Cenchrus squamulatus
Cenchrus squamulatus
Cenchrus squamulatus

Cenchrus stramineus (Peter) Morrone LC

 
Poaceae 222 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus stramineus
Cenchrus stramineus
Cenchrus stramineus
Cenchrus stramineus

Centotheca lappacea (L.) Desv.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centotheca lappacea
Centotheca lappacea

Chasmopodium caudatum (Hack.) Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Chasmopodium caudatum

Chloris barbata Sw.

മയിൽപ്പുല്ല്
Poaceae 186 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata

Chloris gayana Kunth

 
Poaceae 87 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana

Chloris pycnothrix Trin.

 
Poaceae 44 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Loading...