ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites

 
Poaceae 26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 79 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Andropogon distachyos L.

 
Poaceae 35 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos

Andropogon gabonensis Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon gabonensis

Andropogon leucostachyus Kunth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon leucostachyus

Andropogon schirensis Hochst. ex A. Rich.

 
Poaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis
Andropogon schirensis

Anisantha diandra (Roth) Tutin

 
Poaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Aristida barbicollis Trin. & Rupr.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aristida barbicollis
Aristida barbicollis

Aristida kenyensis Henrard

 
Poaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino

 
Poaceae 32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus
Arthraxon hispidus

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,740 1,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.

കാളപ്പുല്ല്
Poaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 70 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris

Brachiaria decumbens Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria decumbens

Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. LC

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria humidicola

Brachiaria lachnantha (Hochst.) Stapf

 
Poaceae 71 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha

Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria mutica

Brachiaria ramosa (L.) Stapf LC

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa

Brachiaria semiundulata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria semiundulata
Brachiaria semiundulata
Brachiaria semiundulata

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,145 973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza minor L.

 
Poaceae 214 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

 
Poaceae 1,185 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos

Cenchrus biflorus Roxb.

 
Poaceae 22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus

Cenchrus ciliaris L. LC

 
Poaceae 148 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris
Cenchrus ciliaris
Cenchrus ciliaris
Cenchrus ciliaris

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone LC

 
Poaceae 44 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus
Cenchrus clandestinus
Cenchrus clandestinus
Cenchrus clandestinus

Cenchrus echinatus L.

 
Poaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Cenchrus hordeoides (Lam.) Morrone LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cenchrus hordeoides

Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone LC

 
Poaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus macrourus
Cenchrus macrourus
Cenchrus macrourus
Cenchrus macrourus

Cenchrus massaicus (Stapf) Morrone DD

 
Poaceae 25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus massaicus
Cenchrus massaicus
Cenchrus massaicus
Cenchrus massaicus

Cenchrus mezianus (Leeke) Morrone LC

 
Poaceae 94 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus mezianus
Cenchrus mezianus
Cenchrus mezianus
Cenchrus mezianus

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone LC

 
Poaceae 102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus purpureus
Cenchrus purpureus
Cenchrus purpureus
Cenchrus purpureus

Cenchrus spicatus (L.) Cav.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus spicatus
Cenchrus spicatus

Cenchrus spinifex Cav.

 
Poaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus spinifex
Cenchrus spinifex
Cenchrus spinifex
Cenchrus spinifex

Cenchrus stramineus (Peter) Morrone LC

 
Poaceae 140 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus stramineus
Cenchrus stramineus
Cenchrus stramineus
Cenchrus stramineus

Chloris barbata Sw.

 
Poaceae 104 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata

Chloris gayana Kunth

 
Poaceae 56 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana

Chloris pycnothrix Trin.

 
Poaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix

Chloris roxburghiana Schult.

 
Poaceae 20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris roxburghiana
Chloris roxburghiana
Chloris roxburghiana
Chloris roxburghiana

Chloris virgata Sw.

 
Poaceae 46 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

കുറുക്കൻ പുല്ല്
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Chrysopogon plumulosus Hochst.

 
Poaceae 118 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

 
Poaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides

Coix lacryma-jobi L.

കാട്ടുഗോതമ്പ്
Poaceae 223 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi

Crypsis aculeata (L.) Aiton

 
Poaceae 44 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crypsis aculeata
Crypsis aculeata
Crypsis aculeata
Crypsis aculeata

Crypsis schoenoides (L.) Lam. LC

 
Poaceae 74 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crypsis schoenoides
Crypsis schoenoides
Crypsis schoenoides
Crypsis schoenoides
Loading...