ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristida barbicollis Trin. & Rupr.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aristida barbicollis
Aristida barbicollis

Aristida kenyensis Henrard

 
Poaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis
Aristida kenyensis