ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 339 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust

 
Asteraceae 27 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii
Asteriscus schultzii

Asteriscus sericeus (L. f.) DC.

 
Asteraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus
Asteriscus sericeus