ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Atractylis aristata Batt.

 
Asteraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Atractylis aristata
Atractylis aristata
Atractylis aristata
Atractylis aristata