ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bombax buonopozense P. Beauv. LC

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense
Bombax buonopozense

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae 375 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. LC

 
Malvaceae 41 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum