ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brachiaria decumbens Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria decumbens

Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. LC

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria humidicola

Brachiaria lachnantha (Hochst.) Stapf

 
Poaceae 81 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha
Brachiaria lachnantha

Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf

 
Poaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides
Brachiaria leersioides

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria mutica
Brachiaria mutica

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria plantaginea

Brachiaria ramosa (L.) Stapf LC

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa

Brachiaria semiundulata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria semiundulata
Brachiaria semiundulata
Brachiaria semiundulata