ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

കുറുക്കൻ പുല്ല്
Poaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Chrysopogon plumulosus Hochst.

 
Poaceae 135 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

 
Poaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides