ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

സിർസിയം വൾഗറെ
Asteraceae 12,933 10,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare
Cirsium vulgare