ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crypsis aculeata (L.) Aiton

 
Poaceae 44 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crypsis aculeata
Crypsis aculeata
Crypsis aculeata
Crypsis aculeata

Crypsis schoenoides (L.) Lam. LC

 
Poaceae 74 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crypsis schoenoides
Crypsis schoenoides
Crypsis schoenoides
Crypsis schoenoides

Crypsis vaginiflora (Forssk.) Opiz

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crypsis vaginiflora
Crypsis vaginiflora
Crypsis vaginiflora
Crypsis vaginiflora