ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ctenopsis pectinella (Delile) De Not.

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella