ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cynara scolymus L.

 
Asteraceae 1,984 1,472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynara scolymus
Cynara scolymus
Cynara scolymus
Cynara scolymus