ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Emilia coccinea (Sims) G. Don

 
Asteraceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea

Emilia discifolia (Oliv.) C. Jeffrey

 
Asteraceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia discifolia
Emilia discifolia
Emilia discifolia
Emilia discifolia

Emilia praetermissa Milne-Redh.

 
Asteraceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia praetermissa
Emilia praetermissa
Emilia praetermissa
Emilia praetermissa

Emilia sonchifolia (L.) DC.

മുയൽ ചെവിയൻ
Asteraceae 91 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia