ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Felicia abyssinica Sch. Bip. ex A. Rich.

 
Asteraceae 37 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Felicia abyssinica
Felicia abyssinica
Felicia abyssinica
Felicia abyssinica