ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Firmiana simplex (L.) W. Wight LC

 
Malvaceae 38 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex