ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. LC

അഘോരി
Salicaceae 143 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica

Flacourtia inermis Roxb.

 
Salicaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

ലൂബി
Salicaceae 137 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas