ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gerbera jamesonii Bolus ex Adlam

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gerbera jamesonii
Gerbera jamesonii