ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gutenbergia boranensis (S. Moore) M. G. Gilbert

 
Asteraceae 125 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gutenbergia boranensis
Gutenbergia boranensis
Gutenbergia boranensis
Gutenbergia boranensis