ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kleinhovia hospita L. LC

പപ്പടമരം
Malvaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita