ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ludia mauritiana J.F. Gmel. LC

 
Salicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Ludia mauritiana
Ludia mauritiana
Ludia mauritiana