ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malvastrum americanum (L.) Torr.

 
Malvaceae 19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum