ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malvaviscus arboreus Cav. LC

മൊട്ടുചെമ്പരത്തി
Malvaceae 924 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus