ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melinis minutiflora P. Beauv.

 
Poaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora