ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Melochia corchorifolia L. LC

ചെറു ഊരം
Malvaceae 38 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia

Melochia melissifolia Benth.

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Melochia melissifolia
Melochia melissifolia
Melochia melissifolia
Melochia melissifolia