ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Olyra latifolia L.

 
Poaceae 48 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olyra latifolia
Olyra latifolia
Olyra latifolia
Olyra latifolia