ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pachyrhizus erosus (L.) Urb.

 
Fabaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus
Pachyrhizus erosus
Pachyrhizus erosus
Pachyrhizus erosus