കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

16,192 13,206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

573 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

719 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

82 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

17,322 14,409 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

11,526 9,936 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

6,026 4,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

425 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

35,408 28,474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

42,173 34,912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

50,138 45,738 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

8,822 7,484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

6,111 4,329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

19,548 14,930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

471 374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

58,125 51,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,97,619 1,61,425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

7,415 6,490 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

439 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

36 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

4,083 3,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

21,207 15,827 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

851 502 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

17,031 13,616 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

38,712 29,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

5,511 4,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bryaceae

Bryaceae

28 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

284 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

45 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

11,922 10,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

384 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

443 334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

41 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

3,863 3,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

8,527 7,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,887 2,358 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

13,835 11,642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,653 1,037 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

50 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

3 1 നിരീക്ഷണം
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

298 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

1,350 917 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

443 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

668 549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

2,911 1,792 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

12,346 11,089 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...