കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bellucia

Bellucia

60 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clidemia

Clidemia

308 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Conostegia

Conostegia

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dissotis

Dissotis

135 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

621 487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Miconia

Miconia

34 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Nepsera

Nepsera

16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pterolepis

Pterolepis

21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tetrazygia

Tetrazygia

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tibouchina

Tibouchina

2,394 1,915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4