കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bellucia

Bellucia

66 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clidemia

Clidemia

371 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Conostegia

Conostegia

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dissotis

Dissotis

225 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medinilla

Medinilla

945 764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Miconia

Miconia

69 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Nepsera

Nepsera

17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pterolepis

Pterolepis

35 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tetrazygia

Tetrazygia

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tibouchina

Tibouchina

3,075 2,454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4