കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andropogon

Andropogon

72 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristida

Aristida

54 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arthraxon

Arthraxon

32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,905 1,483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Axonopus

Axonopus

67 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bambusa

Bambusa

139 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bothriochloa

Bothriochloa

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Brachiaria

Brachiaria

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cenchrus

Cenchrus

2,030 1,585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Chloris

Chloris

182 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Chrysopogon

Chrysopogon

15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coix

Coix

234 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cymbopogon

Cymbopogon

599 529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cynodon

Cynodon

1,365 1,058 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyperus

Cyperus

2,473 1,951 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Dactyloctenium

Dactyloctenium

220 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichanthium

Dichanthium

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Digitaria

Digitaria

1,226 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Diplachne

Diplachne

29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinochloa

Echinochloa

1,324 835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eleusine

Eleusine

435 283 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eragrostis

Eragrostis

45 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Eremochloa

Eremochloa

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Eriochloa

Eriochloa

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hackelochloa

Hackelochloa

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hemarthria

Hemarthria

13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Heteropogon

Heteropogon

82 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Homolepis

Homolepis

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenachne

Hymenachne

28 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyparrhenia

Hyparrhenia

19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Isachne

Isachne

13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ischaemum

Ischaemum

14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lasiacis

Lasiacis

40 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Leersia

Leersia

26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lithachne

Lithachne

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Lolium

Lolium

1,858 1,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melinis

Melinis

332 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Miscanthus

Miscanthus

1,544 1,188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Moorochloa

Moorochloa

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Olyra

Olyra

48 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oplismenus

Oplismenus

11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oryza

Oryza

264 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Panicum

Panicum

70 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Paspalidium

Paspalidium

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paspalum

Paspalum

1,010 636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Pharus

Pharus

38 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phragmites

Phragmites

3,652 2,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Poa

Poa

1,705 1,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rottboellia

Rottboellia

17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Saccharum

Saccharum

706 312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...