കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantopsis

Adiantopsis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

332 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Ananthacorus

Ananthacorus

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anetium

Anetium

11 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ceratopteris

Ceratopteris

18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Doryopteris

Doryopteris

20 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hemionitis

Hemionitis

7 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Pityrogramma

Pityrogramma

91 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vittaria

Vittaria

20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2