കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chimarrhis

Chimarrhis

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chione

Chione

51 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coffea

Coffea

1,615 1,214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Erithalis

Erithalis

92 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ernodea

Ernodea

45 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Exostema

Exostema

29 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Faramea

Faramea

26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galium

Galium

15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gardenia

Gardenia

1,388 1,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Genipa

Genipa

120 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gonzalagunia

Gonzalagunia

41 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guettarda

Guettarda

61 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hamelia

Hamelia

565 425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Isertia

Isertia

21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Jacquinia

Jacquinia

23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lonicera

Lonicera

6,592 5,275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mitracarpus

Mitracarpus

149 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Morinda

Morinda

878 603 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mussaenda

Mussaenda

489 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Neolamarckia

Neolamarckia

73 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Notopleura

Notopleura

55 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Oldenlandia

Oldenlandia

255 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Palicourea

Palicourea

25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pentas

Pentas

1,503 1,284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psychotria

Psychotria

170 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Randia

Randia

26 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rondeletia

Rondeletia

12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rudgea

Rudgea

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Serissa

Serissa

58 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sipanea

Sipanea

8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Spermacoce

Spermacoce

257 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Strumpfia

Strumpfia

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vangueria

Vangueria

107 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1