കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acnistus

Acnistus

91 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Browallia

Browallia

83 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brugmansia

Brugmansia

3,768 2,966 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Brunfelsia

Brunfelsia

364 276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Capsicum

Capsicum

7,875 6,743 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cestrum

Cestrum

994 819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chiococca

Chiococca

103 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Datura

Datura

10,001 7,980 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ixora

Ixora

3,812 3,154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Lycianthes

Lycianthes

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Nicotiana

Nicotiana

1,416 1,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Petunia

Petunia

3,385 3,000 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Physalis

Physalis

744 535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Solandra

Solandra

126 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Solanum

Solanum

16,477 13,534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12