കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

87 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Christella

Christella

56 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyclosorus

Cyclosorus

26 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Macrothelypteris

Macrothelypteris

66 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pteris

Pteris

902 700 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Thelypteris

Thelypteris

39 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4