കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cheilanthes

Cheilanthes

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Christella

Christella

90 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyclosorus

Cyclosorus

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Macrothelypteris

Macrothelypteris

98 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pteris

Pteris

1,123 875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Thelypteris

Thelypteris

46 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5