കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

chavolla julia
chavolla julia 28 നവം. 2021

Dieffenbachia nitidipetiolata Croat & Grayum

 

ഇല
leaf
പുറംതൊലി
bark
Pantoja Santiago Peter
Pantoja Santiago Peter 28 നവം. 2021

Marzanna Bug
Marzanna Bug 28 നവം. 2021

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson

തുപ്പലംപൊട്ടി Acanthaceae

Asystasia gangetica പുഷ്പം
flower
Asystasia gangetica ഇല
leaf
Asystasia gangetica ശീലം
habit
Sandra
Sandra 27 നവം. 2021

Terminalia catappa L.

തല്ലിമരം Combretaceae

Terminalia catappa ഫലം
fruit
Sandra
Sandra 27 നവം. 2021

Ixora coccinea L.

ചെത്തി Solanaceae

Ixora coccinea പുഷ്പം
flower
Sandra
Sandra 27 നവം. 2021

Cerbera manghas L.

 

പുഷ്പം
flower
Loading...