കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Calegari Costa
Calegari Costa 26 നവം. 2022

Conocarpus erectus L.

കോനോകാർപ്പാസ് ഇറക്ക്റ്റസ് Combretaceae

Conocarpus erectus ഫലം
fruit
Frédéric Dupont
Frédéric Dupont 26 നവം. 2022

Euphorbia tithymaloides L.

തത്തമ്മച്ചെടി Euphorbiaceae

Euphorbia tithymaloides പുഷ്പം
flower
Frédéric Dupont
Frédéric Dupont 26 നവം. 2022

Rivina humilis L.

രക്തനെല്ലി Phytolaccaceae

Rivina humilis ഫലം
fruit
Loading...