കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.

നൈലിന്റെ ലില്ലി
Amaryllidaceae 339 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,319 1,133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium fistulosum L.

 
Amaryllidaceae 318 276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 263 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 514 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,507 2,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Clivia miniata Reg.

 
Amaryllidaceae 34 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub

 
Amaryllidaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia x cyrtanthiflora
Clivia x cyrtanthiflora
Clivia x cyrtanthiflora
Clivia x cyrtanthiflora

Crinum amabile Donn ex Ker-Gawl.

 
Amaryllidaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum amabile
Crinum amabile
Crinum amabile
Crinum amabile

Crinum americanum L.

 
Amaryllidaceae 187 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum americanum
Crinum americanum
Crinum americanum
Crinum americanum

Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick.

 
Amaryllidaceae 125 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum bulbispermum
Crinum bulbispermum
Crinum bulbispermum
Crinum bulbispermum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium

Crinum zeylanicum (L.) L.

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Crinum zeylanicum

Eucharis x grandiflora Planch. & Lindau

 
Amaryllidaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucharis x grandiflora
Eucharis x grandiflora
Eucharis x grandiflora
Eucharis x grandiflora

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

ഈസ്റ്റർ ലില്ലി
Amaryllidaceae 399 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum

Hippeastrum reginae (L.) Herb.

ഹിപ്പിയസ്ട്രം റെജിനി
Amaryllidaceae 1,825 1,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 33 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum
Hippeastrum vittatum
Hippeastrum vittatum
Hippeastrum vittatum

Hymenocallis caribaea (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea

Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 14 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis fragrans
Hymenocallis fragrans
Hymenocallis fragrans
Hymenocallis fragrans

Hymenocallis palmeri S. Watson

 
Amaryllidaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis palmeri
Hymenocallis palmeri
Hymenocallis palmeri
Hymenocallis palmeri

Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis speciosa
Hymenocallis speciosa
Hymenocallis speciosa
Hymenocallis speciosa

Proiphys amboinensis (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Proiphys amboinensis

Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf.

 
Amaryllidaceae 534 451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scadoxus multiflorus
Scadoxus multiflorus
Scadoxus multiflorus
Scadoxus multiflorus

Zephyranthes atamasco (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 20 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes atamasco
Zephyranthes atamasco
Zephyranthes atamasco
Zephyranthes atamasco

Zephyranthes candida (Lindl.) Herb.

സെഫ്രാൻതസ് കാന്റിഡ
Amaryllidaceae 493 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes candida
Zephyranthes candida
Zephyranthes candida
Zephyranthes candida

Zephyranthes carinata Herb.

 
Amaryllidaceae 115 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes carinata
Zephyranthes carinata
Zephyranthes carinata
Zephyranthes carinata

Zephyranthes citrina Baker

 
Amaryllidaceae 70 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina

Zephyranthes rosea Lindl.

 
Amaryllidaceae 554 517 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea
Zephyranthes rosea