കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammi majus L.

 
Apiaceae 832 605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
Apiaceae 1,425 1,181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,169 930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Arracacia xanthorrhiza Bancr.

 
Apiaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza

Centella erecta (L.f.) Fern.

 
Apiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Centella erecta
Centella erecta
Centella erecta
Centella erecta

Coriandrum sativum L.

മല്ലി
Apiaceae 1,887 1,648 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum

Daucus carota L. LC

 
Apiaceae 18,359 14,417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota

Eryngium foetidum L.

ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി
Apiaceae 308 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eryngium foetidum
Eryngium foetidum
Eryngium foetidum
Eryngium foetidum

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം
Apiaceae 7,297 5,996 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

 
Apiaceae 2,484 2,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum

Pimpinella anisum L.

 
Apiaceae 55 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum