കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 3,862 3,348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Allamanda blanchetii A.DC.

 
Apocynaceae 996 698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii

Allamanda cathartica L.

 
Apocynaceae 2,888 2,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allamanda schottii Pohl

 
Apocynaceae 105 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii

Asclepias curassavica L.

 
Apocynaceae 2,072 1,667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica

Beaumontia grandiflora Wall.

 
Apocynaceae 318 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton LC

 
Apocynaceae 287 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calotropis procera
Calotropis procera
Calotropis procera
Calotropis procera

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 115 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. LC

 
Apocynaceae 1,577 1,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa

Cascabela thevetia (L.) Lippold LC

മഞ്ഞരളി
Apocynaceae 2,411 1,667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia

Catharanthus roseus (L.) G.Don

 
Apocynaceae 6,963 6,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne.

 
Apocynaceae 268 195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis
Cryptostegia madagascariensis
Cryptostegia madagascariensis
Cryptostegia madagascariensis

Gomphocarpus physocarpus E.Mey.

 
Apocynaceae 874 696 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus
Gomphocarpus physocarpus

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

 
Apocynaceae 3,778 3,425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa

Huernia schneideriana A. Berger

 
Apocynaceae 88 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Huernia schneideriana
Huernia schneideriana
Huernia schneideriana
Huernia schneideriana

Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson

 
Apocynaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla splendens
Mandevilla splendens
Mandevilla splendens
Mandevilla splendens

Matelea maritima (Jacq.) Woodson

 
Apocynaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Matelea maritima
Matelea maritima
Matelea maritima
Matelea maritima

Nerium oleander L. LC

 
Apocynaceae 18,922 16,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr.

 
Apocynaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Odontadenia macrantha
Odontadenia macrantha
Odontadenia macrantha
Odontadenia macrantha

Pachypodium lamerei Drake LC

 
Apocynaceae 929 780 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachypodium lamerei
Pachypodium lamerei
Pachypodium lamerei
Pachypodium lamerei

Plumeria alba L. LC

പ്ലമേറിയ ആൽബ
Apocynaceae 1,749 1,478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plumeria alba
Plumeria alba
Plumeria alba
Plumeria alba

Plumeria rubra L. LC

 
Apocynaceae 3,968 3,224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plumeria rubra
Plumeria rubra
Plumeria rubra
Plumeria rubra

Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng.

 
Apocynaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prestonia quinquangularis
Prestonia quinquangularis
Prestonia quinquangularis
Prestonia quinquangularis

Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. LC

 
Apocynaceae 33 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rauvolfia viridis
Rauvolfia viridis
Rauvolfia viridis
Rauvolfia viridis

Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg.

 
Apocynaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora
Rhabdadenia biflora
Rhabdadenia biflora
Rhabdadenia biflora

Stephanotis floribunda Brongn. VU

 
Apocynaceae 631 504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stephanotis floribunda
Stephanotis floribunda
Stephanotis floribunda
Stephanotis floribunda

Tabernaemontana citrifolia L.

 
Apocynaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana citrifolia
Tabernaemontana citrifolia
Tabernaemontana citrifolia
Tabernaemontana citrifolia

Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. LC

 
Apocynaceae 1,626 1,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata
Tabernaemontana divaricata
Tabernaemontana divaricata
Tabernaemontana divaricata

Tabernaemontana pandacaqui Poir. LC

 
Apocynaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui
Tabernaemontana pandacaqui
Tabernaemontana pandacaqui
Tabernaemontana pandacaqui

Vallaris solanacea (Roth) Kuntze

 
Apocynaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vallaris solanacea
Vallaris solanacea
Vallaris solanacea
Vallaris solanacea