കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea chantinii (Carrière) Baker

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

 
Bromeliaceae 1,178 1,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aechmea smithiorum Mez

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea smithiorum

Ananas comosus (L.) Merr.

കൈതച്ചക്ക
Bromeliaceae 1,593 1,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus

Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas nanus
Ananas nanus

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

ബിൽബർഗിയ പിരമിഡാലിസ്
Bromeliaceae 167 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis

Bromelia karatas L.

 
Bromeliaceae 57 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromelia karatas
Bromelia karatas
Bromelia karatas
Bromelia karatas

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

 
Bromeliaceae 58 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora

Guzmania lingulata (L.) Mez

 
Bromeliaceae 164 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata

Guzmania plumieri (Griseb.) Mez

 
Bromeliaceae 57 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri

Pitcairnia angustifolia Sol.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pitcairnia angustifolia

Pitcairnia bifrons (Lindl.) R.W. Read

 
Bromeliaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pitcairnia bifrons
Pitcairnia bifrons
Pitcairnia bifrons
Pitcairnia bifrons

Tillandsia bulbosa Hook.

 
Bromeliaceae 75 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa

Tillandsia fasciculata Sw. LC

 
Bromeliaceae 159 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata

Tillandsia polystachia (L.) L.

 
Bromeliaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia polystachia
Tillandsia polystachia
Tillandsia polystachia
Tillandsia polystachia

Tillandsia recurvata (L.) L.

 
Bromeliaceae 428 408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia recurvata
Tillandsia recurvata
Tillandsia recurvata
Tillandsia recurvata

Tillandsia tenuifolia L.

 
Bromeliaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia tenuifolia

Tillandsia usneoides (L.) L. LC

 
Bromeliaceae 583 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides

Tillandsia utriculata L.

 
Bromeliaceae 75 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia utriculata
Tillandsia utriculata
Tillandsia utriculata
Tillandsia utriculata

Vriesea splendens (Brongn.) Lem.

 
Bromeliaceae 730 647 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vriesea splendens
Vriesea splendens
Vriesea splendens
Vriesea splendens