കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck LC

 
Cactaceae 1,332 1,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus

Cereus hexagonus (L.) Mill. LC

 
Cactaceae 359 314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cereus hexagonus
Cereus hexagonus
Cereus hexagonus
Cereus hexagonus

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. LC

നിശാഗന്ധി
Cactaceae 1,497 1,339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum
Epiphyllum oxypetalum

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. LC

 
Cactaceae 189 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus
Epiphyllum phyllanthus
Epiphyllum phyllanthus
Epiphyllum phyllanthus

Hylocereus trigonus (Haw.) Safford

 
Cactaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylocereus trigonus
Hylocereus trigonus
Hylocereus trigonus
Hylocereus trigonus

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose DD

 
Cactaceae 1,432 1,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus

Melocactus intortus (Mill.) Urb. LC

 
Cactaceae 117 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melocactus intortus
Melocactus intortus
Melocactus intortus
Melocactus intortus

Opuntia cochenillifera (L.) Mill.

 
Cactaceae 110 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera

Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw.

 
Cactaceae 122 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia dillenii
Opuntia dillenii
Opuntia dillenii
Opuntia dillenii

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. DD

 
Cactaceae 4,285 3,609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indica

Opuntia triacantha (Willd.) Sweet NT

 
Cactaceae 138 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia triacantha
Opuntia triacantha
Opuntia triacantha
Opuntia triacantha

Opuntia tuna (L.) Mill.

 
Cactaceae 22 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia tuna
Opuntia tuna
Opuntia tuna
Opuntia tuna

Pereskia aculeata Mill. LC

 
Cactaceae 313 262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata

Pereskia bleo (Kunth) DC. LC

 
Cactaceae 250 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pereskia bleo
Pereskia bleo
Pereskia bleo
Pereskia bleo

Pereskia grandifolia Haw. LC

 
Cactaceae 320 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pereskia grandifolia
Pereskia grandifolia
Pereskia grandifolia
Pereskia grandifolia

Pilosocereus royeni (L.) Byles & G. Rowley

 
Cactaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pilosocereus royeni
Pilosocereus royeni
Pilosocereus royeni
Pilosocereus royeni

Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt LC

 
Cactaceae 27 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose LC

 
Cactaceae 66 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus
Selenicereus grandiflorus
Selenicereus grandiflorus
Selenicereus grandiflorus