കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip LC

 
Fabaceae 36 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 302 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 67 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 642 484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 156 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 31 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia tortuosa (L.) Willd.

 
Fabaceae 41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 195 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 120 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Fabaceae 32 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 830 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia niopoides (Benth.) Burkart LC

 
Fabaceae 24 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 158 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Amherstia nobilis Wall.

ശിംശപാവൃക്ഷം
Fabaceae 41 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis

Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. LC

 
Fabaceae 24 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 658 522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Barbieria pinnata (Pers.) Baill. LC

 
Fabaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata

Bauhinia acuminata L. LC

വെള്ളമന്ദാരം
Fabaceae 107 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia guianensis Aubl.

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia guianensis
Bauhinia guianensis
Bauhinia guianensis

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 373 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 1,231 911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 158 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 2,203 1,703 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Bauhinia x blakeana Dunn

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia x blakeana
Bauhinia x blakeana
Bauhinia x blakeana
Bauhinia x blakeana

Brownea grandiceps Jacq. LC

സുപ്തി
Fabaceae 126 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae 240 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 221 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

 
Fabaceae 2,257 1,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia punctata Willd.

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Caesalpinia punctata
Caesalpinia punctata
Caesalpinia punctata

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
Fabaceae 775 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Calliandra haematocephala Hassk.

 
Fabaceae 401 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala

Calliandra surinamensis Benth. LC

 
Fabaceae 593 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis

Calopogonium caeruleum (Benth.) C.Wright

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Calopogonium caeruleum
Calopogonium caeruleum
Calopogonium caeruleum

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 97 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae 29 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

 
Fabaceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata

Canavalia rosea (Sw.) DC. LC

 
Fabaceae 407 241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea

Cassia fistula L. LC

 
Fabaceae 1,267 915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia grandis L.f. LC

 
Fabaceae 61 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Cassia javanica L. LC

 
Fabaceae 253 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

 
Fabaceae 41 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 275 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Centrosema virginianum (L.) Benth.

 
Fabaceae 392 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum

Chamaecrista diphylla (L.) Greene

 
Fabaceae 56 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla

Chamaecrista glandulosa (L.) Greene LC

 
Fabaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa
Chamaecrista glandulosa
Chamaecrista glandulosa
Chamaecrista glandulosa

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 163 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. LC

 
Fabaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis

Clitoria falcata Lam.

 
Fabaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata

Clitoria ternatea L.

 
Fabaceae 1,095 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin LC

 
Fabaceae 45 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coursetia caribaea
Coursetia caribaea
Coursetia caribaea
Coursetia caribaea
Loading...