കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip LC

 
Fabaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 58 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 416 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 98 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia tortuosa (L.) Willd.

 
Fabaceae 41 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Fabaceae 86 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Fabaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 569 328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia niopoides (Benth.) Burkart LC

 
Fabaceae 20 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Amherstia nobilis Wall.

ശിംശപാവൃക്ഷം
Fabaceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis

Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. LC

 
Fabaceae 20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 523 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Barbieria pinnata (Pers.) Baill. LC

 
Fabaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata

Bauhinia acuminata L. LC

വെള്ളമന്ദാരം
Fabaceae 47 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia guianensis Aubl.

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia guianensis
Bauhinia guianensis

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 260 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 513 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 115 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 1,833 1,422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Brownea grandiceps Jacq. LC

 
Fabaceae 83 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

കഴഞ്ചി
Fabaceae 170 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 183 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

രാജമല്ലി
Fabaceae 1,659 1,246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
Fabaceae 614 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Calliandra haematocephala Hassk.

 
Fabaceae 175 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala
Calliandra haematocephala

Calliandra surinamensis Benth. LC

 
Fabaceae 329 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis
Calliandra surinamensis

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 39 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

വാളമര
Fabaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata

Canavalia rosea (Sw.) DC.

 
Fabaceae 275 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea

Cassia fistula L. LC

കണിക്കൊന്ന
Fabaceae 833 604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia grandis L.f. LC

 
Fabaceae 34 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Cassia javanica L. LC

 
Fabaceae 174 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

 
Fabaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 137 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Centrosema virginianum (L.) Benth.

 
Fabaceae 307 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum

Chamaecrista diphylla (L.) Greene

 
Fabaceae 44 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla

Chamaecrista glandulosa (L.) Greene LC

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa
Chamaecrista glandulosa
Chamaecrista glandulosa
Chamaecrista glandulosa

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 118 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. LC

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis

Clitoria falcata Lam.

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Fabaceae 777 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin LC

 
Fabaceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coursetia caribaea
Coursetia caribaea
Coursetia caribaea
Coursetia caribaea

Crotalaria berteroana DC.

 
Fabaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana
Crotalaria berteroana

Crotalaria brevidens Benth.

 
Fabaceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens

Crotalaria incana L.

 
Fabaceae 90 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Loading...