കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achimenes grandiflora (Schiede) DC.

 
Gesneriaceae 59 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora

Achimenes longiflora DC.

 
Gesneriaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don

 
Gesneriaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher

Besleria filipes Urb.

 
Gesneriaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Besleria filipes
Besleria filipes
Besleria filipes

Besleria lutea L.

 
Gesneriaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Besleria lutea
Besleria lutea
Besleria lutea
Besleria lutea

Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne.

കമ്മൽച്ചെടി
Gesneriaceae 596 485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella

Crantzia cristata (L.) Scop.

 
Gesneriaceae 46 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crantzia cristata
Crantzia cristata
Crantzia cristata
Crantzia cristata

Episcia cupreata (Hook.) Hanst.

 
Gesneriaceae 1,341 1,227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata

Gloxinia perennis (L.) Fritsch

 
Gesneriaceae 77 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis

Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch

 
Gesneriaceae 234 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kohleria amabilis
Kohleria amabilis
Kohleria amabilis
Kohleria amabilis

Kohleria hirsuta (Kunth) Regel

 
Gesneriaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta

Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler

 
Gesneriaceae 43 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius
Nautilocalyx melittifolius
Nautilocalyx melittifolius
Nautilocalyx melittifolius

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern

 
Gesneriaceae 478 432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa