കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achimenes grandiflora (Schiede) DC.

 
Gesneriaceae 23 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora

Achimenes longiflora DC.

 
Gesneriaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don

 
Gesneriaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher

Besleria filipes Urb.

 
Gesneriaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Besleria filipes
Besleria filipes

Besleria lutea L.

 
Gesneriaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Besleria lutea
Besleria lutea
Besleria lutea
Besleria lutea

Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne.

കമ്മൽച്ചെടി
Gesneriaceae 451 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella
Chrysothemis pulchella

Crantzia cristata (L.) Scop.

 
Gesneriaceae 46 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crantzia cristata
Crantzia cristata
Crantzia cristata
Crantzia cristata

Episcia cupreata (Hook.) Hanst.

 
Gesneriaceae 1,029 966 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata

Gloxinia perennis (L.) Fritsch

 
Gesneriaceae 54 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis

Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch

 
Gesneriaceae 164 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kohleria amabilis
Kohleria amabilis
Kohleria amabilis
Kohleria amabilis

Kohleria hirsuta (Kunth) Regel

 
Gesneriaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta

Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler

 
Gesneriaceae 35 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius
Nautilocalyx melittifolius
Nautilocalyx melittifolius
Nautilocalyx melittifolius

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern

 
Gesneriaceae 316 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa