കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake

 
Linderniaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Micranthemum umbrosum
Micranthemum umbrosum
Micranthemum umbrosum
Micranthemum umbrosum

Torenia asiatica L.

 
Linderniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Torenia asiatica

Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. LC

 
Linderniaceae 64 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia crustacea
Torenia crustacea
Torenia crustacea
Torenia crustacea

Torenia fournieri Linden ex E.Fourn.

 
Linderniaceae 20 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri

Vandellia diffusa L. LC

 
Linderniaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vandellia diffusa
Vandellia diffusa
Vandellia diffusa
Vandellia diffusa