കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.

 
Lycopodiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Huperzia taxifolia
Huperzia taxifolia
Huperzia taxifolia

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.

 
Lycopodiaceae 63 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopodiella cernua
Lycopodiella cernua
Lycopodiella cernua
Lycopodiella cernua

Phlegmariurus linifolius (L.) B.Ĝllg.

 
Lycopodiaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius
Phlegmariurus linifolius
Phlegmariurus linifolius
Phlegmariurus linifolius