കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 754 658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abroma augusta (L.) L.f.

 
Malvaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta
Abroma augusta

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 117 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 992 821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Anoda acerifolia Cav.

 
Malvaceae 138 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anoda acerifolia
Anoda acerifolia
Anoda acerifolia
Anoda acerifolia

Bastardia viscosa (L.) Kunth

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bastardia viscosa

Bombax ceiba L. LC

ഇലവ്
Malvaceae 271 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

പഞ്ഞിമരം
Malvaceae 644 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae 50 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Corchorus hirsutus L. LC

 
Malvaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus hirsutus
Corchorus hirsutus
Corchorus hirsutus
Corchorus hirsutus

Corchorus hirtus L.

 
Malvaceae 14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus hirtus
Corchorus hirtus
Corchorus hirtus
Corchorus hirtus

Corchorus olitorius L.

 
Malvaceae 65 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius

Corchorus siliquosus L.

 
Malvaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus siliquosus
Corchorus siliquosus
Corchorus siliquosus
Corchorus siliquosus

Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum.

 
Malvaceae 116 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dombeya wallichii
Dombeya wallichii
Dombeya wallichii
Dombeya wallichii

Gossypium arboreum L.

 
Malvaceae 86 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 61 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium herbaceum L. DD

 
Malvaceae 387 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium herbaceum
Gossypium herbaceum
Gossypium herbaceum
Gossypium herbaceum

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 246 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Guazuma ulmifolia Lam. LC

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
Malvaceae 111 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Herissantia crispa (L.) Brizicky

 
Malvaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa

Hibiscus calyphyllus Cav. LC

 
Malvaceae 83 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus

Hibiscus cannabinus L.

മെസ്റ്റ
Malvaceae 216 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus elatus Sw. LC

 
Malvaceae 58 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus elatus
Hibiscus elatus
Hibiscus elatus
Hibiscus elatus

Hibiscus heterophyllus Vent. LC

 
Malvaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus
Hibiscus heterophyllus

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
Malvaceae 623 447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus phoeniceus Jacq.

 
Malvaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus

Hibiscus radiatus Cav.

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus radiatus
Hibiscus radiatus

Hibiscus rosa-sinensis L.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി
Malvaceae 13,489 11,540 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus sabdariffa L.

പുളിവെണ്ട
Malvaceae 491 381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

 
Malvaceae 318 270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus tiliaceus L. LC

 
Malvaceae 462 286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus
Hibiscus tiliaceus

Hibiscus vitifolius L.

 
Malvaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius
Hibiscus vitifolius

Kleinhovia hospita L. LC

പപ്പടമരം
Malvaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae 42 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malachra fasciata Jacq.

 
Malvaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra fasciata
Malachra fasciata
Malachra fasciata
Malachra fasciata

Malvastrum americanum (L.) Torr.

 
Malvaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
Malvaceae 323 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Malvaviscus penduliflorus DC.

 
Malvaceae 22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus
Malvaviscus penduliflorus

Melochia nodiflora Sw.

 
Malvaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia nodiflora
Melochia nodiflora
Melochia nodiflora
Melochia nodiflora

Melochia pyramidata L. LC

 
Malvaceae 87 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata
Melochia pyramidata

Melochia tomentosa L.

 
Malvaceae 56 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia tomentosa
Melochia tomentosa
Melochia tomentosa
Melochia tomentosa

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. LC

ബാൽസ
Malvaceae 71 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale
Ochroma pyramidale

Pachira aquatica Aubl. LC

 
Malvaceae 1,243 1,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica

Pachira glabra Pasq.

 
Malvaceae 516 421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachira glabra
Pachira glabra
Pachira glabra
Pachira glabra

Pavonia spinifex (L.) Cav. LC

 
Malvaceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pavonia spinifex
Pavonia spinifex
Pavonia spinifex
Pavonia spinifex
Loading...