കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bellucia grossularioides (L.) Triana LC

 
Melastomataceae 65 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides

Clidemia hirta (L.) D.Don

 
Melastomataceae 314 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn.

 
Melastomataceae 26 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa

Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb.

 
Melastomataceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra

Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

 
Melastomataceae 192 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 820 663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla myriantha Merr.

 
Melastomataceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha

Miconia laevigata (L.) D.Don

 
Melastomataceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata

Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams LC

 
Melastomataceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Miconia mirabilis
Miconia mirabilis
Miconia mirabilis
Miconia mirabilis

Miconia prasina (Sw.) DC. LC

 
Melastomataceae 42 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

 
Melastomataceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica

Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.

 
Melastomataceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata

Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC.

 
Melastomataceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Tetrazygia angustifolia
Tetrazygia angustifolia
Tetrazygia angustifolia
Tetrazygia angustifolia

Tetrazygia discolor (L.) DC.

 
Melastomataceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Tetrazygia discolor
Tetrazygia discolor
Tetrazygia discolor

Tibouchina grandifolia Cogn.

 
Melastomataceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.

 
Melastomataceae 527 406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa

Tibouchina ornata (Sw.) Baillon

 
Melastomataceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tibouchina ornata
Tibouchina ornata
Tibouchina ornata
Tibouchina ornata

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

 
Melastomataceae 2,339 1,886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana