കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pandanus dubius Spreng. LC

 
Pandanaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pandanus dubius
Pandanus dubius
Pandanus dubius
Pandanus dubius

Pandanus sanderi Hort. Sand. ex Mast.

 
Pandanaceae 32 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pandanus sanderi
Pandanus sanderi
Pandanus sanderi
Pandanus sanderi

Pandanus utilis Bory

 
Pandanaceae 662 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pandanus utilis
Pandanus utilis
Pandanus utilis
Pandanus utilis