കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum caudatum

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 181 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 52 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

 
Pteridaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

 
Pteridaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor

Doryopteris pedata (L.) Fée

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 88 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata