കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 232 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 51 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 18 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum pyramidale (L.) Willd.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum pyramidale
Adiantum pyramidale
Adiantum pyramidale

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 90 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

 
Pteridaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 28 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

 
Pteridaceae 25 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor

Doryopteris pedata (L.) Fée

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 112 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata