കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell

 
Scrophulariaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantherina hispidula
Anisantherina hispidula
Anisantherina hispidula
Anisantherina hispidula

Bontia daphnoides L.

 
Scrophulariaceae 60 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bontia daphnoides
Bontia daphnoides
Bontia daphnoides
Bontia daphnoides

Buddleja americana L. LC

 
Scrophulariaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Buddleja americana
Buddleja americana
Buddleja americana

Buddleja davidii Franch.

 
Scrophulariaceae 11,002 8,875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii

Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl.

 
Scrophulariaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja lindleyana
Buddleja lindleyana
Buddleja lindleyana
Buddleja lindleyana

Capraria biflora L.

 
Scrophulariaceae 66 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capraria biflora
Capraria biflora
Capraria biflora
Capraria biflora

Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst.

 
Scrophulariaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum frutescens

Verbascum thapsus L.

 
Scrophulariaceae 12,708 10,284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus