കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acnistus arborescens (L.) Schltdl.

 
Solanaceae 89 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens

Browallia americana L.

 
Solanaceae 74 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Browallia americana
Browallia americana
Browallia americana
Browallia americana

Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don EW

 
Solanaceae 91 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea
Brugmansia sanguinea
Brugmansia sanguinea
Brugmansia sanguinea

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl EW

 
Solanaceae 3,494 2,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens
Brugmansia suaveolens
Brugmansia suaveolens
Brugmansia suaveolens

Brugmansia x candida Pers.

 
Solanaceae 24 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia x candida
Brugmansia x candida
Brugmansia x candida
Brugmansia x candida

Brunfelsia americana L.

 
Solanaceae 39 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brunfelsia americana
Brunfelsia americana
Brunfelsia americana
Brunfelsia americana

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. LC

 
Solanaceae 305 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora
Brunfelsia pauciflora
Brunfelsia pauciflora
Brunfelsia pauciflora

Capsicum annuum L. LC

 
Solanaceae 7,197 6,154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum

Capsicum chinense Jacq.

 
Solanaceae 327 287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum chinense
Capsicum chinense
Capsicum chinense
Capsicum chinense

Capsicum frutescens L. LC

 
Solanaceae 94 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens

Cestrum diurnum L. LC

 
Solanaceae 21 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum diurnum
Cestrum diurnum
Cestrum diurnum
Cestrum diurnum

Cestrum nocturnum L. LC

നിശാറാണി
Solanaceae 924 762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum nocturnum
Cestrum nocturnum
Cestrum nocturnum
Cestrum nocturnum

Chiococca alba (L.) Hitchc. LC

 
Solanaceae 103 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiococca alba
Chiococca alba
Chiococca alba
Chiococca alba

Datura innoxia Mill.

 
Solanaceae 1,045 769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Datura innoxia
Datura innoxia
Datura innoxia
Datura innoxia

Datura metel L.

ഉമ്മം
Solanaceae 312 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Datura metel
Datura metel
Datura metel
Datura metel

Datura stramonium L.

 
Solanaceae 8,486 6,857 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium

Ixora chinensis Lam.

 
Solanaceae 264 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ixora chinensis
Ixora chinensis
Ixora chinensis
Ixora chinensis

Ixora coccinea L.

ചെത്തി
Solanaceae 3,176 2,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ixora coccinea
Ixora coccinea
Ixora coccinea
Ixora coccinea

Ixora ferrea (Jacq.) Benth.

 
Solanaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ixora ferrea

Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don

 
Solanaceae 165 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana
Ixora finlaysoniana
Ixora finlaysoniana
Ixora finlaysoniana

Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. LC

 
Solanaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Ixora hookeri
Ixora hookeri
Ixora hookeri

Ixora javanica (Blume) DC. LC

 
Solanaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Ixora javanica
Ixora javanica
Ixora javanica
Ixora javanica

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Lycianthes pauciflora
Lycianthes pauciflora

Nicotiana tabacum L.

പുകയില
Solanaceae 1,393 1,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum

Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm.

 
Solanaceae 3,354 2,973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petunia x hybrida
Petunia x hybrida
Petunia x hybrida
Petunia x hybrida

Physalis angulata L. LC

 
Solanaceae 580 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis angulata
Physalis angulata
Physalis angulata
Physalis angulata

Physalis minima L.

 
Solanaceae 22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis minima
Physalis minima
Physalis minima
Physalis minima

Physalis pubescens L. LC

 
Solanaceae 119 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis pubescens
Physalis pubescens
Physalis pubescens
Physalis pubescens

Solandra grandiflora Sw.

 
Solanaceae 109 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solandra grandiflora
Solandra grandiflora
Solandra grandiflora
Solandra grandiflora

Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green

 
Solanaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solandra maxima
Solandra maxima
Solandra maxima
Solandra maxima

Solanum americanum Mill.

 
Solanaceae 3,372 2,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum

Solanum bahamense Griseb. LC

 
Solanaceae 48 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum bahamense
Solanum bahamense
Solanum bahamense
Solanum bahamense

Solanum capsicoides All.

 
Solanaceae 36 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides

Solanum lanceifolium Jacq.

 
Solanaceae 22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum lanceifolium
Solanum lanceifolium
Solanum lanceifolium
Solanum lanceifolium

Solanum lycopersicum L.

തക്കാളി
Solanaceae 7,183 6,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum lycopersicum
Solanum lycopersicum
Solanum lycopersicum
Solanum lycopersicum

Solanum mammosum L.

അഞ്ചുമുലച്ചി
Solanaceae 23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum mammosum
Solanum mammosum
Solanum mammosum
Solanum mammosum

Solanum melongena L.

വഴുതന
Solanaceae 1,724 1,260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum melongena
Solanum melongena
Solanum melongena
Solanum melongena

Solanum rugosum Dunal

 
Solanaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Solanum rugosum
Solanum rugosum
Solanum rugosum
Solanum rugosum

Solanum seaforthianum Andrews

വള്ളിത്തക്കാളി
Solanaceae 177 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum seaforthianum
Solanum seaforthianum
Solanum seaforthianum
Solanum seaforthianum

Solanum tuberosum L.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
Solanaceae 3,636 3,202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum

Solanum wrightii Benth. LC

 
Solanaceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum wrightii
Solanum wrightii
Solanum wrightii
Solanum wrightii