കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acalypha alopecuroidea Jacq.

 
Euphorbiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea

Acalypha aristata Kunth

 
Euphorbiaceae 68 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata

Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 545 374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 164 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha poiretii Spreng.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha poiretii

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 982 680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana