കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acalypha alopecuroidea Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea
Acalypha alopecuroidea

Acalypha aristata Kunth

 
Euphorbiaceae 124 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata

Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia
Acalypha chamaedrifolia

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 713 542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 214 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha poiretii Spreng.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha poiretii

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,389 1,039 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana