കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea chantinii (Carrière) Baker

 
Bromeliaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii
Aechmea chantinii

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

 
Bromeliaceae 1,555 1,374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 23 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aechmea smithiorum Mez

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea smithiorum